Privacy

Provincie Flevoland en Toerisme Flevoland volgen bij het verkrijgen en verwerken van persoonsgegevens via internet de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Deze wet helpt de privacy van personen te beschermen.

Wet bescherming persoonsgegevens
Op deze website is de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) van kracht. Deze wet geeft aan wat de rechten zijn van iemand van wie gegevens worden gebruikt en wat de plichten zijn van de organisaties die gegevens gebruiken. De Wbp is ook van toepassing op gegevens die verwerkt worden via de website FlevoVerhaal.nl. Dat betekent dat persoonsgegevens die via internet worden verzameld, bewaard, gebruikt, of op enige andere vorm ter beschikking gesteld met elkaar in verband gebracht, alsmede afgeschermd worden onder deze wet vallen.

Definitie persoonsgegevens
Onder een persoonsgegeven wordt verstaan een gegeven dat herleidbaar is tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dat betekent dat de naam van een persoon op wie de gegevens betrekking hebben bekend is, dan wel dat die persoon kan worden achterhaald. Voorbeeld van een persoonsgegeven is een naam van een persoon of een huisadres, maar ook e-mailadressen.

Omgang met uw persoonsgegevens
Provincie Flevoland en Toerisme Flevoland zal uw persoonsgegevens alleen gebruiken voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt. Dat betekent dat als u bijvoorbeeld uw naam en adres invult voor het toezenden van bepaalde informatie deze gegevens niet worden gebruikt om u ook andere informatie toe te zenden, behalve als dat is aangegeven. Gegevens kunnen wel worden gebruikt voor opsporing, als via de website strafbare feiten worden gepleegd of strafbare uitlatingen worden gedaan (en overige uitzonderingen zoals genoemd in artikel 43 Wet bescherming persoonsgegevens).

Meer informatie
U kunt bij ons informeren wat er met uw gegevens gebeurt. Heeft u bezwaar tegen het verwerken van uw persoonsgegevens, dan kunt u ons dat laten weten via de email info@toerismeflevoland.nl.